فرم رسیدگی به شکایات مشتریان


نام مشتری *

موضوع شکایت *

تاریخ *

آدرس و شماره تلفن *

مشخصات کالای موضوع شکایت *

شرح شکایت *

این قسمت توسط مسئولین شرکت تکمیل می گردد
گیرنده شکایت:
تاریخ و امضاء:

مرجع و مسئول رسیدگی:
تاریخ و امضاء:
شرح اقدام تصویب شده برای رسیدگی و یا رفع شکایت:

شرح رضایتمندی مشتری از موضوع شکایت پس از رسیدگی:

استانداردها،گواهینامه ها و تقدیرنامه ها


تماس با ما

آدرس: زنجان - شهرک صنعتی شماره 1 - خیابان یاوران 9 - شرکت یاشیل قطره
تلفن تماس : 8-32221966-024
مدیر فروش: 09122682210
نمابر : 32221965-024
تلگرام : 09010107971
پست الکترونیکی: info@yashildrip.ir,yashil_drip@yahoo.com